Molconcours fir Kanner am Kader vum Weltwaasserdag

Version française

Versão portugaise

Deutsche Fassung

English version

Säit 1992 gëtt all Joer um 22. Mäerz op der ganzer Welt de Weltwaasserdag gefeiert. Dëst Joer steet de Weltwaasserdag ënnert dem Thema „De Wäert vum Waasser“ (valuing water).

Waasser bedeit verschidde Saache fir d’Leit op der Welt. Wat bedeit Waasser fir dech? Wéi wichteg ass d’Waasser fir dech an dengem alldeeglechem Liewen. Oft begéine mir d’Waasser ouni eis iwwert säi Wäert bewosst ze sinn, zum Beispill wann et doheem aus dem Krunn kënnt oder mir ouni Bedenken dra schwamme kënne goen.

Am Kader vum Weltwaasserdag lancéiert d’Waasserverwaltung (Administration de la gestion de l’eau) ee Molconcours fir Kanner bis 12 Joer ronderëm d’Thema vun dësem Joer. Schéck eis däi Bild dozou am DIN A4 Format bis den 15. Mäerz 2021. All d’Biller ginn am Kader vun enger virtueller Ausstellung, zesumme mat dengem Virnumm an dengem Alter, op der Internetsäit vun der Waasserverwaltung (www.waasser.lu) ab den 22 Mäerz publizéiert.

Däi Bild kanns du eis per Post oder per E-Mail op dës Adresse schécken:

Administration de la gestion de l’eau

1, avenue du Rock’n’Roll

L-4361 Esch-sur-Alzette

E-Mail: eau@eau.etat.lu

Du kanns däi Bild och direkt bei eis an der Verwaltung ofginn. Eis Rezeptioun fënns du um 3. Stack an déi ass vu Méindes bis Freides op vun 8-12 Auer a vun 13-17 Auer.

Eisen Drëpsi huet fir di éischt 300 Kanner déi hiert Bild eraschécken ee klenge Kaddo op d’Säit geluecht. Fir iech dëse schécken ze kënnen, brauche mir ären Numm, är Adresse an ären Alter. Är perséinlech Donnéeën gi vun eis just am Kader vum Molconcours genotzt an net gehalen.

LU1LU2

Einverständniserklärung vun den Elteren


La journée mondiale de l'eau est célébrée chaque année dans le monde entier depuis le 22 mars 1992. Cette année, le thème est « valoriser l'eau » (valuing water).

L'eau a différentes significations pour les peuples du monde. Que signifie l'eau pour toi? Quelle est l'importance de l'eau pour toi dans ta vie quotidienne? Nous rencontrons souvent l'eau sans prendre conscience de sa valeur, par exemple lorsqu'elle sort du robinet chez nous ou lorsque nous pouvons y nager sans souci.

Dans le cadre de la journée mondiale de l'eau, l'Administration de la gestion de l'eau lance un concours de dessin pour les enfants jusqu'à 12 ans sur le thème de cette année. Envoie-nous ton dessin au format A4 avant le 15 mars 2021. Tous les dessins seront publiés lors d’une exposition virtuelle, avec les prénoms et âges des enfants, sur le site de l'Administration de la gestion de l’eau (www.waasser.lu) à partir du 22 mars 2021.

Tu peux nous envoyer ton dessin par courrier ou par e-mail à l'adresse suivante:

Administration de la gestion de l’eau

1, avenue du Rock’n’Roll

L-4361 Esch-sur-Alzette

E-Mail: eau@eau.etat.lu

Tu peux également apporter ton dessin directement à notre administration. Notre réception se trouve au 3ème étage et est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h.

Notre Drëpsi a mis de côté un petit cadeau pour les 300 premiers enfants qui soumettent leur dessin. Afin de te l'envoyer, nous avons besoin de ton nom, adresse et âge. Tes données personnelles ne seront bien évidemment utilisées que dans le cadre du concours de dessin et ne seront pas enregistrées.

FR1FR2

Formulaire de participation – consentement parental

PT1PT2

Formulário de participação – consentimento dos pais

DE1DE2

Teilnahmeformular – Einverständniserklärung der Eltern

EN1EN2

Participation form - parental consent

Dernière mise à jour